رویدادها

مهر ۱۳۸۹

تاریخ / زمان رویداد
۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۳۰ مهر ۱۳۸۹

هجدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۸

تاریخ / زمان رویداد
۲۰ مهر ۱۳۸۸ - ۲۴ مهر ۱۳۸۸

هفدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۷

تاریخ / زمان رویداد
۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰ آبان ۱۳۸۷

شانزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۶

تاریخ / زمان رویداد
۷ آبان ۱۳۸۶ - ۱۱ آبان ۱۳۸۶

پانزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۵

تاریخ / زمان رویداد
۸ آبان ۱۳۸۵ - ۱۲ آبان ۱۳۸۵

چهاردهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۸۴

تاریخ / زمان رویداد
۱۷ آبان ۱۳۸۴ - ۲۰ آبان ۱۳۸۴

سیزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

شهریور ۱۳۸۳

تاریخ / زمان رویداد
۷ مهر ۱۳۸۳ - ۱۰ مهر ۱۳۸۳

دوازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۲

تاریخ / زمان رویداد
۱۷ مهر ۱۳۸۲ - ۲۰ مهر ۱۳۸۲

یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۱

تاریخ / زمان رویداد
۳۰ مهر ۱۳۸۱ - ۳ آبان ۱۳۸۱

دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۰

تاریخ / زمان رویداد
۱ آبان ۱۳۸۰

نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

1 2 3 4 5 6 7 8