اعضای هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

جناب آقای دکتر محمد رازی / رئیس
mrazi_md@yahoo.com

جناب آقای دکتر سید محمدجواد مرتضوی / دبیر
smjmort@yahoo.com

جناب آقای دکتر غلامعلی عکاشه / عضو
ghakashe@yahoo.com

سرکار خانم دکتر روشنک مرادی / خزانه دار
rmoradi_2000@yahoo.com

جناب آقای دکتر مسعود نوروزی / عضو
norouozi1328@yahoo.com
جناب آقای دکتر سید تقی نوربخش / عضو
st.norbakhsh@gmail.com
جناب آقای دکتر عادل ابراهیم پور / عضو
adel.ebrahimpour@yahoo.com

جناب آقای دکتر فرشید باقری / بازرس
dr_fbagheri@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید