اعضای هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

جناب آقای دکتر محمد رازی / رئیس
mrazi_md@yahoo.com

سرکار خانم دکتر روشنک مرادی / دبیر انجمن
rmoradi_2000@yahoo.com

جناب آقای دکتر محمد فکور / خزانه دار
mohammadfakoor1960@gmail.com
dr_m_fakoor@hotmail.com

جناب آقای دکتر سید محمدجواد مرتضوی / عضو
smjmort@yahoo.com

جناب آقای دکتر عادل ابراهیم پور / عضو
adel.ebrahimpour@yahoo.com

جناب آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده / عضو

 

جناب آقای دکتر محمدعلی سازگاری / عضو

جناب آقای دکتر فرشید باقری / بازرس
dr_fbagheri@yahoo.com

 

دیدگاهتان را بنویسید