انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان

اعضای هیئت مدیره شاخه آذربایجانبرنامه‌های شاخه آذربایجان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان

 

دکتر محمد علی دیلمقانی / رئیس

دکتر اسرافیل زنجانی / نایب ر رئیس

zanjaniesrafil@yahoo.com

دکتر صمد صادقی حکم‌آبادی / دبیر اجرایی

دکتر علیرضا صادق پور / دبیر علمی

sadeghpoura46@yahoo.com

دکتر جعفر سلیمان پور / خزانه دار

drsoleimani@yahoo.com

دکتر سید باقر ترابی / بازرس

dr.s.b.torabi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید