انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

لوگو-انجمن-استانی-شاخه-اصفهان

دکتر محمد جاودان / رئیس

دکتر مهدی مطیفی فرد / نائب رئیس

motifi298@yahoo.com

دکتر ابوالقاسم زارع / دبیر اجرایی

a.zarezadeh@gmail.com

دکتر سید حمید موسوی / دبیر علمی

دکتر حسین فانیان / خزانه‌دار

fanian@med.mui.ac.ir
سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار شد.