انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

اعضای هیئت مدیره شاخه اصفهانبرنامه‌های شاخه اصفهان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

 

دکتر محمد جاودان  / رئیس

دکتر مهدی مطیفی فرد  / نایب ر رئیس

motifi298@yahoo.com

دکتر ابوالقاسم زارع زاده  / دبیر اجرایی

a.zarezadeh@gmail.com

دکتر سیدحمید موسوی  / دبیر علمی

دکتر حسین فانیان / خزانه دار

fanian@med.mui.ac.ir

 

تیر ۱۳۹۷

تازه‌های جراحی دست و اندام فوقانی – ۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۵ مرداد ۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۶

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید