انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

اعضای هیئت مدیره شاخه اصفهانبرنامه‌های شاخه اصفهان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

 

دکتر محمد جاودان  / رئیس

دکتر مهدی مطیفی فرد  / نایب ر رئیس

motifi298@yahoo.com

دکتر ابوالقاسم زارع زاده  / دبیر اجرایی

a.zarezadeh@gmail.com

دکتر سیدحمید موسوی  / دبیر علمی

دکتر حسین فانیان / خزانه دار

fanian@med.mui.ac.ir

 

تیر 1397

تازه‌های جراحی دست و اندام فوقانی – 3 مرداد 1397 - 5 مرداد 1397

فروردین 1396

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران – 5 اردیبهشت 1396 - 6 اردیبهشت 1396

دیدگاهتان را بنویسید