انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

اعضای هیئت مدیره شاخه اصفهانبرنامه‌های شاخه اصفهان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

 

دکتر محمد جاودان  / رئیس

دکتر مهدی مطیفی فرد  / نایب ر رئیس

motifi298@yahoo.com

دکتر ابوالقاسم زارع زاده  / دبیر اجرایی

a.zarezadeh@gmail.com

دکتر سیدحمید موسوی  / دبیر علمی

دکتر حسین فانیان / خزانه دار

fanian@med.mui.ac.ir

[events_list_grouped mode=”monthly” scope=”all” tag=”اصفهان”]#_EVENTLINK – #_EVENTDATES<br />[/events_list_grouped]