انجمن جراحان ارتوپدی شاخه البرز و قزوین

تیر ۲۵, ۱۳۹۷

دکتر محسن ترابی / دبیر و عضو

drkarimi_m@yahoo.com

دکتر فرهاد حمزه‌زاده / عضو

دکتر سلمان آذر سینا / عضو

دکتر مسعود حدیقی / عضو

amirsf2000@yahoo.com

دکتر ابوالفضل آگوشی / بازرس

دکتر یداله امیدی / بازرس

دکتر احمدی / عضو علی‌البدل

کنگره منطقه شمال کشور در قزوین