انجمن جراحان ارتوپدی شاخه البرز و قزوین

اعضای هیئت مدیره شاخه البرز و قزوینبرنامه‌های شاخه البرز و قزوین

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه البرز و قزوین

 

آقای دکتر محسن ترابی /  دبیر /عضو

drkarimi_m@yahoo.com

 

آقای دکتر فرهاد حمزه زاده /  عضو

آقای  دکتر سلمان آذر سینا/ عضو

آقای  دکتر مسعود حدیقی/ عضو

amirsf2000@yahoo.com


آقای دکتر ابوالفضل آگوشی / بازرس

آقای دکتر یدالله امیدی / بازرس

آقای  دکتر احمدی / عضو   علی البدل

هیچ رویدادی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید