انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خراسان

تیر ۱۳, ۱۳۹۷

دکتر محمد قره داغی / رئیس

m_gharehdaghi@yahoo.com

دکتر علی بیرجندی نژاد / نائب رئیس

birjandinejad@rnums.ac.ir

دکتر فرشید باقری / دبیر

dr_fbagheri@yahoo.com
bagherif@mums.ac.ir

دکتر کوروش اخوان رضایت / خزانه‌دار

docakhavan@yahoo.com

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده / دبیر علمی

ebrahimzadehmh@mums.ac.ir

دکتر علیرضا سجادی / دبیر رفاهی

sajadi_orthoped@yahoo.com

دکتر امیررضا کچویی / عضو علی‌البدل

arkachooei@gmail.com

دکتر علیرضا عشرتی / عضو

dr-eshrati@yahoo.com

دکتر جعفر امینی / عضو

دکتر مهدی مظلومی / بازرس

mehdi.mazloumi@gmail.com