انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خراسان

اعضای هیئت مدیره شاخه خراسانبرنامه‌های شاخه خراسان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خراسان

 

دکتر محمد قره داغی / رئیس
m_gharehdaghi@yahoo.com

دکتر علی بیرجندی نژاد  / نایب  رئیس

birjandinejad@rnums.ac.ir

دکتر فرشید باقری  / دبیر

dr_fbagheri@yahoo.com
bagherif@mums.ac.ir

دکتر کوروش اخوان رضایت  / خزانه دار

docakhavan@yahoo.com

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده  / دبیر علمی

ebrahimzadehmh@mums.ac.ir

دکتر علیرضا سجادی  / دبیر رفاهی

sajadi_orthoped@yahoo.com

دکتر امیررضا کچویی / عضو علی البدل

arkachooei@gmail.com

دکتر علیرضا عشرتی / عضو هیئت مدیره

dr-eshrati@yahoo.com

دکتر جعفرامینی / عضو علی البدل

دکتر مهدی مظلومی / بازرس

mehdi.mazloumi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید