انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان

بهمن ۷, ۱۳۹۸

لوگو-انجمن-استانی-شاخه-خوزستان

دکتر سید علی مرعشی نژاد / رئیس

marashinejad@yahoo.com

دکتر محمد فکور / نائب رئیس

dr_m_fakoor@hotmail.com

دکتر پیام محمد حسینی / دبیر کنگره

payam_m_h@yahoo.com

دکتر سعید طباطبایی / دبیر اجرایی

saaidt1379@yahoo.com

دکتر محسن خرمی / خزانه‌دار

khorami_md@yahoo.com
سمینار برگزار شده مورخ 7 الی 8 بهمن 1395
اسامی هیأت مدیره و بازرسی شاخه 1391

دکتر سید علی مرعشی نژاد / رئیس

marashinejad@yahoo.com

دکتر محمد فکور / نائب رئیس

dr_m_fakoor@hotmail.com

دکتر امیرمحمد آل محمد / دبیر

دکتر سعید طباطبایی / دبیر یک سال

saaidt 1379@yahoo.com

دکتر حقیقت / عضو علی‌البدل

دکتر صادقی / عضو دوم علی‌البدل

دکتر صادقی / عضو دوم علی‌البدل

دکتر احمد دشت بزرگ

dashtbozorg@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره و بازرسی شاخه 1395-1396

دکتر سید علی مرعشی نژاد / رئیس

marashinejad@yahoo.com

دکتر محمد فکور / نائب رئیس

dr_m_fakoor@hotmail.com

دکتر احمد دشت بزرگ

dashtbozorg@yahoo.com

دکتر امیرمحمد آل محمد / دبیر

دکتر سعید طباطبایی / دبیر یک سال

saaidt 1379@yahoo.com

دکتر محسن خرمی / عضو علی‌البدل

khorami-md@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره و بازرسی شاخه 1397

دکتر سید علی مرعشی نژاد / رئیس

marashinejad@yahoo.com

دکتر محمد فکور / نائب رئیس

dr_m_fakoor@hotmail.com

دکتر احمد دشت بزرگ

dashtbozorg@yahoo.com

دکتر امیرمحمد آل محمد / دبیر

دکتر محسن خرمی / عضو علی‌البدل

khorami-md@yahoo.com