انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان

اعضای هیئت مدیره شاخه خوزستانبرنامه‌های شاخه خوزستان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خوزستان

 

دکتر سید علی‌ مرعشی نژاد / رئیس

دکتر محمد فکور / نایب ر رئیس

dr_m_fakoor@hotmail.com

دکتر پیام محمد حسینی / دبیر کنگره

payam_m_h@yahoo.com

 

دکتر سعید طباطبایی  / دبیر اجرایی

Saaidt1379@yahoo.com

 

 

دکتر محسن خرمی  / خزانه دار

khorami_md@yahoo.com

 

هیچ رویدادی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید