انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

اعضای هیأت مدیره شاخه فارس
Arm-copy-150x150

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@gmail.com

دکتر محمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر امیررضا مصباحی / عضو

دکتر فریدون مجتهد جابری / عضو

fmjaberi@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / خزانه‌دار

drchabok@gmail.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmai.com

دکتر محمدحسین حبی / عضو علی‌البدل بازرس

mhhobbi@hotmail.com

دکتر علی امامیان / عضو علی‌البدل

emamianali711@yahoo.co.uk
برنامه‌های شاخه فارس
برنامه‌های سال 1394
برنامه‌های سال 1396
برنامه‌های سال 1397

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی و حضوری در تاریخ1399/06/27 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر فریدون مجتهد جابری برگزار گردید.

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی و حضوری در تاریخ1399/07/24 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر سید امیررضا مصباحی برگزار گردید.

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی در تاریخ1399/08/29 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر غلامحسین شاهچراغی برگزار گردید.

برنامه‌های سال 1400
ششمین کنگره منطقه ای جنوب
هیأت مدیره‌های پیشین شاخه فارس
اسامی هیأت مدیره سال 1386 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر علی امامیان / نائب رئیس

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر احمد انقیاد / عضو

دکتر زهرا صارمی / عضو

دکتر عبداله بیات‌پور / عضو علی‌البدل

a_bayatpour@yahoo.com

دکتر محمدعلی عرفانی / عضو علی‌البدل

maerfani@yahoo.com

دکتر سیروس ربیعی / بازرس

srabieis@gmail.com

دکتر سعید اشکانی / بازرس

اسامی هیأت مدیره سال 1389 شاخه فارس

دکتر فریدون مجتهد جابری / رئیس

fmjaberi@yahoo.com

دکتر غلامحسین شاهچراغی / نائب رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر سید کاظم چابک / دبیر

drchabok@gmail.com

دکتر زهرا صارمی / دبیر اجرایی

دکتر علی امامیان / عضو

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر عبداله بیات‌پور / خزانه‌دار

a_bayatpour@yahoo.com

دکتر مجمدجعفر امامی / عضو علی‌البدل

emamimj92@yahoo.com

دکتر سید علی هاشمی / عضو علی‌البدل

sahashemi1411@gmail.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1392 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / دبیر

drchabok@gmail.com

دکتر احمد انقیاد / عضو

دکتر زهرا صارمی / دبیر اجرایی

دکتر سید محمد طحامی / عضو علی‌البدل (خزانه‌دار)

mohammad.tahami@yahoo.com

دکتر علی امامیان / عضو علی‌البدل

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس علی‌البدل

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1396 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر امیررضا مصباحی / عضو

dramirmesbahi@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / خزانه‌دار

drchabok@gmail.com

دکتر احمد انقیاد / عضو علی‌البدل

دکتر زهرا صارمی / عضو

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس علی‌البدل

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1400 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر زهرا صارمی / دبیر

دکتر ایمان شهریاری / عضو

shahriariortho@gmail.com

دکتر منیرالدین دبیری / عضو

monirdabiri@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / عضو علی‌البدل (خزانه‌دار)

drchabok@gmail.com

دکتر محمدطاهر قادری / عضو علی‌البدل

dr.ghaderim@yahoo.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدعلی عرفانی / بازرس علی‌البدل

maerfani@yahoo.com