انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

اعضای هیئت مدیره شاخه فارسبرنامه‌های شاخه فارس

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

 

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@gmail.com

دکتر محمدجعفر امامی  / نایب ر رئیس

Emamimj92@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / دبیر

Drchabok@gmail.com

دکتر سیدمحمد طحامی / خزانه دار

mohammad.tahami@yahoo.co

خانم دکتر زهرا صارمی / عضو هیئت مدیره

saremy03@yahoo.com

دکتر احمد انقیاد / عضو هیئت مدیره

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmai.com

دکتر محمد  حسین حبی / عضو علی البدل بازرس

mhhobbi@hotmail.com

دکتر علی امامیان / عضو علی البدل

emamianali711@yahoo.co.uk

 

اردیبهشت 1397

کنگره پا و زانو در شیراز، اردیبهشت ۱۳۹۷ – 11 اردیبهشت 1397 - 14 اردیبهشت 1397

دیدگاهتان را بنویسید