انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

اعضای هیئت مدیره شاخه فارسبرنامه‌های شاخه فارسگزارشات

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

 

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@gmail.com

دکتر محمدجعفر امامی  / نایب رئیس

Emamimj92@yahoo.com

دکتر امیررضا مصباحی / عضو هیئت مدیره

Drchabok@gmail.com

دکتر فریدون مجتهد جابری / عضو

fmjaberi@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / خزانه دار

Drchabok@gmail.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmai.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmai.com

دکتر محمد  حسین حبی / عضو علی البدل بازرس

mhhobbi@hotmail.com

دکتر علی امامیان / عضو علی البدل

emamianali711@yahoo.co.uk

اردیبهشت 1397

کنگره پا و زانو در شیراز، اردیبهشت ۱۳۹۷ – 11 اردیبهشت 1397 - 14 اردیبهشت 1397

گزارشات جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس را در ادامه می‌توانید دانلود نمایید.

شهریور ۹۹

گزارش سمینار شاخه فارس – شهریور ۹۹

مهر ۹۹

گزارش شاخه فارس – مهر ۹۹

آبان ۹۹

گزارش آبان ۹۹

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید