انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@gmail.com

دکتر محمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر امیررضا مصباحی / عضو

دکتر فریدون مجتهد جابری / عضو

fmjaberi@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / خزانه‌دار

drchabok@gmail.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmai.com

دکتر محمدحسین حبی / عضو علی‌البدل بازرس

mhhobbi@hotmail.com

دکتر علی امامیان / عضو علی‌البدل

emamianali711@yahoo.co.uk
برنامه‌های سال 1394
برنامه‌های سال 1396
برنامه‌های سال 1397

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی و حضوری در تاریخ1399/06/27 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر فریدون مجتهد جابری برگزار گردید.

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی و حضوری در تاریخ1399/07/24 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر سید امیررضا مصباحی برگزار گردید.

جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس به صورت مجازی در تاریخ1399/08/29 در بیمارستان دکتر چمران شیراز، بار گردانندگی آقای دکتر غلامحسین شاهچراغی برگزار گردید.

برنامه‌های سال 1400
ششمین کنگره منطقه ای جنوب
اسامی هیأت مدیره سال 1386 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر علی امامیان / نائب رئیس

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر احمد انقیاد / عضو

دکتر زهرا صارمی / عضو

دکتر عبداله بیات‌پور / عضو علی‌البدل

a_bayatpour@yahoo.com

دکتر محمدعلی عرفانی / عضو علی‌البدل

maerfani@yahoo.com

دکتر سیروس ربیعی / بازرس

srabieis@gmail.com

دکتر سعید اشکانی / بازرس

اسامی هیأت مدیره سال 1389 شاخه فارس

دکتر فریدون مجتهد جابری / رئیس

fmjaberi@yahoo.com

دکتر غلامحسین شاهچراغی / نائب رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر سید کاظم چابک / دبیر

drchabok@gmail.com

دکتر زهرا صارمی / دبیر اجرایی

دکتر علی امامیان / عضو

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر عبداله بیات‌پور / خزانه‌دار

a_bayatpour@yahoo.com

دکتر مجمدجعفر امامی / عضو علی‌البدل

emamimj92@yahoo.com

دکتر سید علی هاشمی / عضو علی‌البدل

sahashemi1411@gmail.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1392 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / دبیر

drchabok@gmail.com

دکتر احمد انقیاد / عضو

دکتر زهرا صارمی / دبیر اجرایی

دکتر سید محمد طحامی / عضو علی‌البدل (خزانه‌دار)

mohammad.tahami@yahoo.com

دکتر علی امامیان / عضو علی‌البدل

emamianaav711@yahoo.co.uk

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس علی‌البدل

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1396 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر امیررضا مصباحی / عضو

dramirmesbahi@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / خزانه‌دار

drchabok@gmail.com

دکتر احمد انقیاد / عضو علی‌البدل

دکتر زهرا صارمی / عضو

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدحسین حبی / بارزس علی‌البدل

mhhobbi@hotmail.com
اسامی هیأت مدیره سال 1400 شاخه فارس

دکتر غلامحسین شاهچراغی / رئیس

gshahcheraghi@yahoo.ca

دکتر مجمدجعفر امامی / نائب رئیس

emamimj92@yahoo.com

دکتر زهرا صارمی / دبیر

دکتر ایمان شهریاری / عضو

shahriariortho@gmail.com

دکتر منیرالدین دبیری / عضو

monirdabiri@yahoo.com

دکتر سید کاظم چابک / عضو علی‌البدل (خزانه‌دار)

drchabok@gmail.com

دکتر محمدطاهر قادری / عضو علی‌البدل

dr.ghaderim@yahoo.com

دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

dr.hajivandi@gmail.com

دکتر محمدعلی عرفانی / بازرس علی‌البدل

maerfani@yahoo.com