انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

اعضای هیئت مدیره شاخه مازندرانبرنامه‌های شاخه مازندران

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

 

دکتر مسعود شایسته آذر  / رئیس

 

mshayestehazar@yahoo.com

 

دکتر محمد روحی / نایب ر رئیس

meroohi@yahoo.com

 

دکتر محمدحسین کریمی نسب / دبیر علمی

mhkariminasab@gmail.com

 

دکتر مسعود بهرامی / دبیر اجرایی

 

دکتر سیدمختار اسماعیل گنجی/ خزانه دار/ بازرس

smsnganji@yahoo.com

 

دکتر ناصر جان محمدی  / عضو هیئت مدیره

janmohammadi.nasser@gmail.com

 

دکتر سلمان غفاری عضو هیئت مدیره

orthosalman@yahoo.com

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید