انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

لوگو-شاخه-مازندران

دکتر مسعود شایسته آذر / رئیس

mshayestehazar@yahoo.com

دکتر محمد روحی / نائب رئیس

meroohi@yahoo.com

دکتر محمدحسین کریمی نسب / دبیر علمی

mhkariminasab@gmail.com

دکتر مسعود بهرامی / دبیر اجرایی

دکتر سید مختار اسماعیل گنجی / خزانه دار و بازرس

smsnganji@yahoo.com

دکتر ناصر جان محمدی / عضو

janmohammadi.nasser@gmail.com

دکتر سلمان غفاری / عضو

orthosalman@yahoo.com
سمینار مرداد 1395 شاخه مازندران

جهت مشاهده صفحه، اینجا کلید کنید.

جهت مشاهده صفحه، اینجا کلید کنید.