انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

اعضای هیئت مدیره شاخه مازندرانبرنامه‌های شاخه مازندران

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

 

دکتر مسعود شایسته آذر  / رئیس

mshayestehazar@yahoo.com

دکتر محمد روحی / نایب ر رئیس

meroohi@yahoo.com

دکتر محمدحسین کریمی نسب / دبیر علمی

mhkariminasab@gmail.com

دکتر مسعود بهرامی / دبیر اجرایی

دکتر سیدمختار اسماعیل گنجی/ خزانه دار/ بازرس

smsnganji@yahoo.com

دکتر ناصر جان محمدی  / عضو هیئت مدیره

janmohammadi.nasser@gmail.com

 

مرداد ۱۳۹۷

سمینار شاخه مازندران - مرداد ۱۳۹۷ – ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

خرداد ۱۳۹۷

سمینار استئوتومی زانو – ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تیر ۱۳۹۶

سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی – ۲۲ تیر ۱۳۹۶

تیر ۱۳۹۵

سمینار شاخه مازندران (مرداد ۹۵) – ۱ مرداد ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید