انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

تیر ۱۴, ۱۳۹۷

اعضای هیئت مدیره شاخه مازندرانبرنامه‌های شاخه مازندران

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

 

دکتر مسعود شایسته آذر  / رئیس

mshayestehazar@yahoo.com

دکتر محمد روحی / نایب ر رئیس

meroohi@yahoo.com

دکتر محمدحسین کریمی نسب / دبیر علمی

mhkariminasab@gmail.com

دکتر مسعود بهرامی / دبیر اجرایی

دکتر سیدمختار اسماعیل گنجی/ خزانه دار/ بازرس

smsnganji@yahoo.com

دکتر ناصر جان محمدی  / عضو هیئت مدیره

janmohammadi.nasser@gmail.com

 

دکتر سلمان غفاری عضو هیئت مدیره

orthosalman@yahoo.com

 

[events_list_grouped mode=”monthly” scope=”all” tag=”مازندران,ساری”]#_EVENTLINK – #_EVENTDATES<br />[/events_list_grouped]