انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان

اعضای هیئت مدیره شاخه کرمانبرنامه‌های شاخه کرمان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان

 

دکتر علی پورامیری / رئیس

alipooramiri@gmail.com

آقای دکتر محمودکریمی /  هیئت مدیره

drkarimi_m@yahoo.com

آقای دکترمحمدرضا احمدی‎پور/ هیئت مدیره

emm_ey93@yahoo.com

آقای دکتر حسامی /  هیئت مدیره

mohammad.tahami@yahoo.co

آقای دکترسید محمود  شریعت زاده  /  هیئت مدیره

shv1379@yahoo.com

آقای دکتر امیر رضا صادقی فر /  هیئت مدیره

amirsf2000@yahoo.com

آقای دکتر شهاب ایل کا/ بازرس

drshahabilka@gmail.com

آقای دکتر محمود  نیک فر  / بازرس

mahmoudnicfar@yahoo.com

هیچ رویدادی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید