انجمن جراحان ارتوپدی شاخه گیلان

مهر ۳, ۱۳۹۵

لوگو-گیلان

دکتر محسن وحید رودسری / رئیس

دکتر محسن مردانی کیوی / نائب رئیس

dr.mohsen_mardani@yahoo.com

دکتر علی کریمی / دبیر

دکتر مهرداد سلیمانها / خرانه‌دار

drmehransoleymanha@gmail.com dr_msoleimanha@yahoo.com

دکتر امید قلی پور بشیری / بازرس

دکتر حسین اتحاد

h_ettehad70@yahoo.com

دکتر محسن مردانی کیوی

dr.mohsen_mardani@yahoo.com

دکتر مهرداد سلیمانها

drmehransoleymanha @gmail.com dr_msoleimanha@yahoo.com

دکتر کامران اسدی

kam_asadi@yahoo.com

دکتر علی کریمی

دکتر محمد خاک

mohammadkhak@yahoo.com

دکتر امید قلی‌پور بشیری

دکتر مسود کریمی