اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری

آذر ۲۲, ۱۳۹۵

اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ با عنوان رادیوگرافی در ارتوپدی برگزار می‌شود.

دبیر سمینار: استاد دکتر عکاشه
سخنران: دکتر نظری زاده

گروه هدف: متخصصین ارتوپدی، رادیولوژیست‌ها و پزشکان عمومی

اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری

اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ با عنوان رادیوگرافی در ارتوپدی برگزار می‌شود.

دبیر سمینار: استاد دکتر عکاشه
سخنران: دکتر نظری زاده

گروه هدف: متخصصین ارتوپدی، رادیولوژیست‌ها و پزشکان عمومی