اولین کنگره سراسری مدیریت بحران

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

اولین کنگره سراسری مدیریت بحران ( با امتیاز بازآموزی ) در تیرماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

برگزار کننده: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مکان برگزاری: کرمانشاه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ تیر ۱۳۹۵
دبیر علمی کنفرانس: دکتر فرید نجفی
دبیر اجرایی کنفرانس: آقای رضا پورمیرزا کلهری
وب‌سایت همایش: www.disasterkums.ir