بازدید دکتر غلامعلی عکاشه از بیمارستان شهید دکتر معیری

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

پیرو دعوت آقای دکتر نظری زاده ماهانی ریاست بیمارستان شهید دکتر معیری، از آقای دکتر عکاشه ریاست انجمن اتوپدی برای بازدید از بیماستان، دکتر غلامعلی عکاشه به این بیمارستان رفتند. تصاویر آن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.