برنامه ارتوپدی روز دوشنبه کنگره جامعه جراحان ایران

خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

 


برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:
عوارض حین اعمال جراحی باز شانه
عوارض حین اعمال جراحی آرتروسکوپیک شانه

 


برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:
عوارض دیر رس در جراحی هیپ اطفال
عوارض زود رس در جراحی هیپ اطفال