برنامه ارتوپدی روز دوشنبه کنگره جامعه جراحان ایران

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:
عوارض حین جراحی تومورهای بافت نرم ، عوارض حین جراحی تومورهای استخوانی

برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:
عوارض جراحی در درفتگی زانو
عوارض جراحی در منیسک