برنامه ایاب و ذهاب کنگره ۲۴ام

شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

برای ایاب و ذهاب شما چه برنامه ای داریم؟

میدانید که امسال برنامه کنگره در سالن رایزن برگزار میشود. شاید فرصتی شد تا در زمان مجمع عمومی یا در زمان مراسم افتتاحیه از علل آن صحبت کنیم. سالن همایشهای رایزن در دارآباد محیطی آرام در شهر شلوغ تهران بوجود می آورد تا همکاران با فراغ بال در بحث های علمی شرکت نمایند. یکی از مشکلات رایزن مشکل دسترسی به آن است. به همین دلیل به طور مرتب از چهار راه پارک وی ماشینهایی قرار داده شده اند تا همکاران را به دارآباد و سالنهای همایش رایزن برسانند. برنامه این سرویسها بدین شرح است:

 

تعداد ۶ دستگاه ماشین هایس که با شماره های ۱ تا ۶ مشخص شده اند:

ساعت حرکت ماشین‌ها | رفت
پارک وی – رایزن
ساعت حرکت ماشین‌ها | برگشت
رایزن – پارک وی

دوشنبه

تا

پنجشنبه

۵ تا ۸

مهر

۱) ۷:۰۰

۲) ۷:۱۰

۳) ۷:۲۰

۴) ۷:۳۰

۵) ۷:۴۰

۶) ۷:۵۰

۱) ۷:۳۰

۲) ۷:۴۰

۳) ۷:۵۰

۴) ۸:۰۰

۵) ۸:۱۰

۶) ۸:۲۰

۱) ۸:۰۰

۲) ۸:۱۵

۳) ۸:۳۰

۴) ۸:۴۵

۵) ۹:۰۰

۶) ۹:۱۵

۱) ۸:۴۵

۲) ۹:۰۰

۳) ۹:۱۵

۴) ۹:۳۰

۵) ۹:۴۵

۶) ۱۰:۰۰

۱) ۹:۳۰

۲) ۹:۴۵

۳) ۱۰:۰۰

۴) ۱۰:۱۵

۵) ۱۰:۳۰

۶) ۱۰:۴۵

۱) ۱۰:۱۵

۲) ۱۰:۳۰

۳) ۱۰:۴۵

۴) ۱۱:۰۰

۵) ۱۱:۱۵

۶) ۱۱:۳۰

۱) ۱۱:۰۰

۲) ۱۱:۱۵

۳) ۱۱:۳۰

۴) ۱۱:۴۵

۵) ۱۲:۰۰

۶) ۱۲:۱۵

۱) ۱۱:۴۵

۲) ۱۲:۰۰

۳) ۱۲:۱۵

۴) ۱۲:۳۰

۵) ۱۲:۴۵

۶) ۱۳:۰۰

۱) ۱۲:۳۰

۲) ۱۲:۴۵

۳) ۱۳:۰۰

۴) ۱۳:۱۵

۵) ۱۳:۳۰

۶) ۱۳:۴۵

۱) ۱۳:۱۵

۲) ۱۳:۳۰

۳) ۱۳:۴۵

۴) ۱۴:۰۰

۵) ۱۴:۱۵

۶) ۱۴:۳۰

۱) ۱۴:۰۰

۲) ۱۴:۱۵

۳) ۱۴:۳۰

۴) ۱۴:۴۵

۵) ۱۵:۰۰

۶) ۱۵:۱۵

۱) ۱۴:۴۵

۲) ۱۵:۰۰

۳) ۱۵:۱۵

۴) ۱۵:۳۰

۵) ۱۵:۴۵

۶) ۱۶:۰۰

۱) ۱۵:۳۰

۲) ۱۵:۴۵

۳) ۱۶:۰۰

۴) ۱۶:۱۵۵) ۱۶:۳۰

۶) ۱۶:۴۵

۱) ۱۶:۳۰

۲) ۱۶:۴۵

۳) ۱۷:۰۰

۴) ۱۷:۱۵

۵) ۱۷:۳۰

۶) ۱۷:۴۵

 

 

 

ساعت حرکت ماشین‌ها | رفت
پارک وی – رایزن
ساعت حرکت ماشین‌ها | برگشت
رایزن – پارک وی
جمعه 

۹ مهر

 

 

 

۱) ۷:۳۰

۲) ۷:۴۰

۳) ۷:۵۰

۴) ۸:۰۰

۵) ۸:۱۰

۶) ۸:۲۰

۱) ۷:۰۰

۲) ۷:۱۰

۳) ۷:۲۰

۴) ۷:۳۰

۵) ۷:۴۰

۶) ۷:۵۰

۱) ۸:۳۰

۲) ۸:۴۵

۳) ۹:۰۰

۴) ۹:۱۵

۵) ۹:۳۰

۶) ۹:۴۵

۱) ۸:۰۰

۲) ۸:۱۵

۳) ۸:۳۰

۴) ۸:۴۵

۵) ۹:۰۰

۶) ۹:۱۵

۱) ۹:۳۰

۲) ۹:۴۵

۳) ۱۰:۰۰

۴) ۱۰:۱۵

۵) ۱۰:۳۰

۶) ۱۰:۴۵

۱) ۹:۰۰

۲) ۹:۱۵

۳) ۹:۳۰

۴) ۹:۴۵

۵) ۱۰:۰۰

۶) ۱۰:۱۵

۱) ۱۱:۱۵

۲) ۱۱:۳۰

۳) ۱۱:۴۵

۴) ۱۲:۰۰

۵) ۱۲:۱۵

۶) ۱۲:۳۰

۱) ۱۰:۱۵

۲) ۱۰:۳۰

۳) ۱۰:۴۵

۴) ۱۱:۰۰

۵) ۱۱:۱۵

۶) ۱۱:۳۰