برنامه کامل روز سوم کنگره (چهارشنبه)

آبان ۱۴, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

برنامه کامل روز سوم کنگره به شرح زیر می‌باشد.