برنامه یکشنبه ۱۹ خرداد کنگره جامعه جراحان ایران

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

بخش اول برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:

عوارض جراحی هالوکس والگوس
عوارض پیچ خوردگی مچ پا


برنامه ارتوپدی در جامعه
با عنوان جلسه ها:
مشکلات عروقی قبل از جراحی در ارتوپدی
ضایعات عروقی حین جراحی های ارتوپدی