برنامه ۲۱ اردیبهشت ماه انجمن

اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲

جلسه آموزش انجمن جراحان ارتوپدی ایران پنجشنبه
۲۱ اردیبشهت ماه ساعت ۱۰ صبح در محل انجمن حضوری برگزار میگردد.
️ *عنوان (زگهواره تا گور دانش بجوی)*

 

دانلود برنامه ۲۱ اردیبهشت انجمن