تصاویر روز دوم و سوم کنگره جامعه جراحان ایران

خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

تصاویر روز دوم

 

تصاویر روز سوم