دستورالعمل مدیریت بیماران ارتوپدی در پاندمی COVID19

فروردین ۳۰, ۱۳۹۹

بسمه تعالی

روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر ولایتی رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی ریاست محترم مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: دستورالعمل مدیریت بیماران ارتوپدی در پاندمی- COVID19

 

با سلام و احترام

بـا عنایـت بـه ضـرورت ارائـه خـدمات تشخیصـی درمـانی بـه بیمـاران در پانـدمی COVID- 19 و الـزام رعایـت برخـی مـوارد در راسـتای ارائـه خـدمات مورد نیاز به گروه های هـدف بـا حفـظ و رعایـت پیشـگیری از انتقـال بیمـاری بـه ســایرین، بــه پیوســت دســتورالعمل مــدیریت بیمــاران ارتوپــدی در پانــدمی COVID19 جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

 

رونوشت:

 • جناب آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت
 • سرکار خانم جعفر بیگلو دبیرخانه حوزه ریاست مرکز قلب شهید رجائی
 • سرکار خانم جواهر رضایت بخش دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د لارستان
 • سرکار خانم الگامه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کهکیلویه و بویر احمد
 • سرکار خانم محبوبه سرخیل دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د ساوه
 • سرکار خانم عشرت زابلی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بم
 • جناب آقای محمد رضا خانی دبیرخانه م درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • سرکار خانم صادقی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فسا
 • سرکار خانم خوبرو پاک دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د قزوین
 • جناب آقای نامدار دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د قم
 • سرکار خانم سلیمانیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د چهارمحال بختیاری
 • جناب آقای زیارتی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کاشان
 • سرکار خانم شریفی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کردستان
 • سرکار خانم ابراهیمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان
 • جناب آقای مهدیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمانشاه
 • سرکار خانم رخساره میر محمدی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گلستان
 • جناب آقای رحماندوست دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گناباد
 • سرکار خانم کاظمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گیلان
 • سرکار خانم مهندس میرآخوری دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د لرستان
 • جناب آقای خزائی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د مازندران
 • سرکار خانم راضیه مرید احمدی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د مشهد
 • سرکار خانم سکینه کارگزار دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د نیشابور
 • سرکار خانم حمیدیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د همدان
 • سرکار خانم زارع دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د یزد
 • سرکار خانم معصومه عرب مؤمنی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ د اهواز
 • جناب آقای علیزاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ د خراسان شمالی
 • سرکار خانم کارگر دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د جهرم
 • سرکار خانم مریم سالاری دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د جیرفت
 • سرکار خانم مینو رضایی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د دزفول
 • سرکار خانم صدیقه بازماندگان خواجویی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د رفسنجان
 • جناب آقای علیصوفی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د زابل
 • جناب آقای حیدری دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د زاهدان
 • سرکار خانم شهرزاد تقی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان
 • سرکار خانم وحدت دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د سبزوار
 • سرکار خانم فاطمه اقبالی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د سمنان
 • سرکار خانم نقوی دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د مراغه
 • سرکار خانم حیدری دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود
 • جناب آقای محمد امین کشاورز دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس
 • سرکار خانم جلالی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی
 • سرکار خانم شرکا دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د تربت حیدریه
 • سرکار خانم شیدا فرجی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د تبریز
 • سرکار خانم پورهاشم دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د تهران