دوازدهمین همایش سالانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات

آذر ۲, ۱۳۹۵

موضوع: ارتوپدی سالمندان
برگزارکنندگان: انجمن ارتوپدی حوادث و صدمان اندامها و ستون فقرات، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان امام خمینی