دوازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

دوازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۳ برگزار شد.

 

برنامه کنگرهتصاویر کنگره