دوازدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

آذر ۲, ۱۳۹۵

برگزارکننده: گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۶ الی ۱۹ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان کودکان مفید

http://ped.sbmu.ac.ir/