دکتر سید مرتضی کاظمی

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

[Seyed Morteza, Kazemi] M.D.
Knee
Akhtar hospital
Tehran, shariyati, Elahiyeh St.
EDUCATION
۱۹۷۲/۱۹۷۹    Mashhad university, City, State/Province        Undergraduate Program
۱۹۷۲/End Date    NAME OF INSTITUTION, City, State/Province        M.D.
POST GRADUATETRAINING
۱۹۸۴/۱۹۸۸    shahid beheshti university, Tehran, Chamran /evin st.        Resident of orthopaedics  surgery/ in Akhtar hospital
April2016/Jul2016    Jefferson University, Philadelphia    fellow of knee
Report to Dr. Parvizi
POST DOCTORIAL WORK
(Oct/1990)                               Akhtar hospital, Tehran, Province or State
Assistant professor, knee
(Oct /1990)    Akhtar hospital, Tehran, Province or State
Assistant professor, knee
PROFESSIONAL APPOINTMENTS
Fib 1988/ 2010    Akhtar hospital, Tehran, shariyati, Elahiyeh
Assistant professor, knee
۲۰۱۰-now      Akhtar hospital, Tehran, shariyati, Elahiyeh
Assistant professor, knee
PRIVATE PRACTICE
۱۹۹۰ – Now    Kian hospital, shariyati
City, Province, State
MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES
۱۹۹۱                                            Orthopedics association
۲۰۰۶                                                انجمن جراحی زانو،آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
COMMITTEE APPOINTMENTS
۲۰۰۰- Now     orthopedic group shahid beheshty Akhtar hospital, Tehran
Chef of examination committee
۱۹۹۹-Now    orthopedic group, City, Province or State
Member of orthopedics association journal reviewer
POST DOCTORIAL CONFERENCES
۱۹۹۲- Now                               All of the conferences biannual orthopedic association,                                            Tehran, Province or State
۲۰۰۶- Now    انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران, Tehran,motahari
۲۰۰۸- Now                                    انجمن جراحان مفصل ران ایران
PUBLICATIONS
۱٫    Authors of Document Kazemi, S.M., Minaei, R., Keipourfard, A. (…),        Supracondylar osteotomy in valgus knee: Angle blade plate versus locking compression plate
Archives of Bone and Joint Surgery, 4 (1), pp. 29-34, 2016
۲٫    Hashemi, M., Mofrad, M.K., Mohajerani, S.A., Kazemi, S.M., Radpey, B
Anatomical flow pattern of contrast in lumbar epidural space: A human study with a midline vs. Parasagittal interlaminar approach under fluoroscopy, Pain Physician 18 (4), pp. 317-324, 2015
۳٫    Authors of Document Athapattu, M., Saveh, A.H., Kazemi, S.M
An investigation on the femoral head measurement methods /    Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 4 (4), pp. 533-539 , 2014
۴٫    Saveh, A.H., Zali, A.R., Kazemi, S.M., /Knee dynamic analysis based on 2D-to-3D registration of fluoroscopic and angiographic images / Journal of Mechanical Engineering  ۹ (۱), pp. 79-97,2012
۵٫    Authors of Document Kazemi, S.M., Besheli, L.D., Eajazi / Pseudo-Patella Baja after total knee arthroplasty / Medical Science Monitor / 17 (5), pp. CR292-CR296 , 2011
۶٫    Madadi, F., Eajazi, A., Kazemi, S.M., (…), Madadi, F., Sharifzadeh, S.R.
Madadi, F., Eajazi, A., Kazemi, S.M., / Total hip arthroplasty in advanced osteonecrosis: The short-term results by metal-on-metal hip resurfacing / Medical Science Monitor , 17 (2), pp. CR78-C82 , 2011
۷٫    Authors of Document Keyhani, S., Abbasian, M.R., Kazemi, S.M.,/ Modified retro-tubercle opening-wedge versus conventional high tibial osteotomy / orthopedics , 34(2), 2011 .
۸٫    Authors of Document Kazemi, S.M., Abbasian, M.R., Hosseinzadeh, H.R.S / Congenital dislocation of the knee in a 16-year-old girl / Orthopedics / 33 (5), 2010
۹٫    Kazemi, S.M., Mosaffa, F., Eajazi, A., / Hip the effect of tranexamic acid on reducing blood loss in cementless total hip arthroplasty under epidural anesthesia / Orthope 33 (1), pp. 17 dics  , ۲۰۱۰٫
۱۰٫    Hosseinzadeh, H.R.S., Eajazi, A., Yeganeh, M.H., Okhovvatpoor, M.A. ,Kazemi, S.M / Modified ilioinguinal approach to the acetabulum and pelvis from beneath the inguinal ligament: A subinguinal approach/ HIP International / 20 (2), pp. 150-155 , 2010
۱۱٫    Seyyed Hosseinzadeh, H.R., Eajazi, A., Kazemi, S.M., / Sudden peroneal nerve palsy in a varus arthritic knee / Orthopedics / 32 (12), pp. 920 / 2009.
RESEARCH PROJECTS
۱- پارامدیال ورسوس MIS ساب واستوس
۲-  باربد سوچور ورسوس اینتر راپتد در توتال نی
۳- با زانوبند ورسوس بی زانو بند بعد عمل
۴- اسپیرین ۸۱ با جوراب ورسوس LMW  و اسپرین ۳۲۵
۵- تغییرات میزان خونریزی بعد از بازکردن تور نیکه با و بدون اینترا ارتیکولار ترانکسامید تو زانو و وریدی باهم و فقط موضعی ؟
PERSONAL DATA

DATE OF BIRTH:
•    ۲۳٫۹٫۱۹۵۵

PLACE OF BIRTH
•    Delijan

LANGUAGES
•    farsi

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی
نام و نام خانوادگی نامزد:……سید مرتضی کاظمی….    نامزد برای پست: عضویت هیأت مدیره/ بازرس
آخرین مدرک تحصیلی: …متخصص ارتوپدی…  محل فعالیت در حال حاضر: بیمارستان اختر….
تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:
وضعیت مناسبی دارد و نسبت به سایر انجمن های علمی در جایگاه معتبری است.
نقاط قوت موجود در انجمن:
زمینه مناسب در بین انجمن های علمی موجود
فهرست برنامه های پیشنهادی:
فعالیت بیشتر و جذب اعضای جدید
ارتباط بیشتر با سایر انجمن های وابسته و مرنبط
راهکارهای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف:
برنامه ریزی استراتژیک با اهداف روشن و قابل دسترسی