دکتر غلامعلی عکاشه

رزومه:

 

 

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

نام و نام خانوادگی نامزد:غلامعلی عکاشه       نامزد برای پست:  عضویت هیأت مدیره ü

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:

انجمن ارتوپدی به عنوان یک انجمن مستقل و غیر وابسته دولتی تمام فعالیت های خود را جهت تحقق خواست اعضاء به سوی ارتقاء علمی و در حد امکان خواست های اجتماعی انجام می دهد

نقاط ضعف موجود در انجمن:

گستردگی انجمن های متعدد که هرکدام مستقل بوده و در صورت عدم هماهنگی با انجمن مادر ، انجمن ارتوپدی شیر بی یال و کوپال می شود.

نقاط قوت موجود در انجمن:

 • فعالیت علمی مستمر
 • انتشار مجله علمی
 • گردآوری تمامی انجمن های مربوط را به عنوان یاری دهنده انجمن مادر
 • گسترش رابطه با انجمن های جهانی
 • ارتباط علمی با تمام مجامع علمی داخلی
 • شرکت فعالیت در مجمع انجمن ها و انجمن جراحان

تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:

 • گسترش شاخه شهرستان
 • فعالیت متراکم بیشتر و متوالی در کمیته اخلاق در بررسی فعالیت های غیر مجاز ، غیر قانونی و غیر اخلاقی اعضاء
 • اتصال بعضی از اختیارات از طریق نظام پزشکی برای نظارت بر امور کلی اعضاء
 • همکاری با انجمن ها و سازمان های مربوطه

فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن:

 • همکای های نظام پزشکی که
 • فرصت همکاری با بخش درمان و آموزش وزارت بهداشت
 • ارتباط گیری با تمامی ارگانها و نهادهایی که در بخش سلامت و اخلاق فعالیت دارد.

فهرست برنامه های پیشنهادی:

 • ارتقاء محل انجمن به جای مناسب و دارای فضای مناسب ارتباطی و سخنرانی
 • ارتباط با انجمن های شمال و غرب – افغانستان- پاکستان- گرجستان- آذربایجان- ارمنستان و کشورهای حاشیه

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید