دکتر غلامعلی عکاشه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

رزومه:

 

 

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

نام و نام خانوادگی نامزد:غلامعلی عکاشه       نامزد برای پست:  عضویت هیأت مدیره ü

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:

انجمن ارتوپدی به عنوان یک انجمن مستقل و غیر وابسته دولتی تمام فعالیت های خود را جهت تحقق خواست اعضاء به سوی ارتقاء علمی و در حد امکان خواست های اجتماعی انجام می دهد

نقاط ضعف موجود در انجمن:

گستردگی انجمن های متعدد که هرکدام مستقل بوده و در صورت عدم هماهنگی با انجمن مادر ، انجمن ارتوپدی شیر بی یال و کوپال می شود.

نقاط قوت موجود در انجمن:

تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:

فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن:

فهرست برنامه های پیشنهادی: