دکتر محمد رازی

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

نام و نام خانوادگی نامزد:  .محمد رازی           نامزد برای پست: عضویت هیأت مدیره€/ بازرس

آخرین مدرک تحصیلی: جراحی ارتوپدی        محل فعالیت در حال حاضر: تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران و بخش خصوصی

تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:

با بکارگیری تجربه سالیان گذشته و حفظ اصول و ارکان انجام دستیاری آرمان به اهداف از پیش تعیین شده انجمن

نقاط ضعف موجود در انجمن:

  • نیاز به انجام بیشتر و هماهنگی و همکاری کلیه اعضاء انجمن در مقابله با کم گذاری وزارت بهداشت در رابطه با حق و حقوق جامعه ارتوپدی کشور
  • فعال تر کردن کمیته های علمی و فنی

نقاط قوت موجود در انجمن:

همدلی و همبستگی کلیه اعضاء بخصوص اعضاء هیئت مدیره

تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:

فشارهای ناخواسته اجتماعی و دولتی

فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن:

فرصت های بسیار زیادی وجود دارد که لازمه تحقق آنها همکاری کلیه اعضاء انجمن و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است

 

فهرست برنامه های پیشنهادی:

ایجاد انسجام بیشتر

فعال تر کردن کورس ها و دوره های آموزشی

فعال تر شدن نظارت بر امور تجهیزات پزشکی و دارویی

احقاق حق پایمال شده جامعه ارتوپدی توسط وزارت بهداشت و بیمه ها

 

راهکارهای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف:

برقراری ارتباط بیشتر و حضور فعال در مجامع بین المللی

سازمان بخشی کمیته های علمی و فنی انجمن

 

دیدگاهتان را بنویسید