دکتر محمد فکور

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

رزومه دکتر محمد فکور

 

ریاست بخش ارتوپدی بیمارستان سینای اهواز

ریاست بیمارستان سینا اهواز

ریاست بیمارستان امام خمینی  اهواز

ریاست بیمارستان گلستان اهواز

ریاست معاونت درمان و دارو و غذا دانشگاه جندی شاپور اهواز

ریاست معاونت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز

مسئول آموزش  مداوم استان خوزستان

ریاست واحد بین المللی اروند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کارشناس ارتوپدی هیئت بدوی نظام پزشکی اهواز

کارشناس ارتوپدی هیئت حل اختلاف دادگستری اهوازشعبه شکایات پزشکان

ریاست هیئت بدوی و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اهواز

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز