سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی | ساری

خرداد ۱۰, ۱۳۹۶

سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی در ساری برگزار می‌شود. این سمینار دارای امتیاز بازاموزی است.
دبیر سمینار: دکتر مهران رضوی پور

سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی

سمینار بازسازی استخوان و نسج نرم در ارتوپدی در ساری برگزار می‌شود. این سمینار دارای امتیاز بازاموزی است.
دبیر سمینار: دکتر مهران رضوی پور