شانزدهمین کنگره طب فیزیکیف توانبخشی و الکترودیاگنوز

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

شانزدهمین کنگره طب فیزیکیف توانبخشی و الکترودیاگنوز در آذرماه ۱۳۹۱ برگزار شد.