نخستین همایش دانشجویی کشوری تروما دانشگاه علوم پزشکی آجا

آذر ۲, ۱۳۹۵

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آجا
زمان برگزاری: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش دانشکده پرستاری آجا