نوزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

نوزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۹۰ برگزار شد.

 

پوستر کنگرهتصاویر کنگره