همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

تیر ۲۹, ۱۳۹۵

کنگره کشوری با دیدگاه بین رشته ای به منظور ارائه آخرین نتایج تحقیقات پایه، بالینی، کاربردی و سیاست گذاری های کلان در زمینه استئوآرتریت

A national multidisciplinary congress to present the latest research achievements in basic science, clinical sciences, applied sciences and policy making in the field of osteoarthritis.

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: ۵ الی ۷ آبان ۱۳۹۵
ارسال مقالات: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
مکان برگزاری: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سایت همایش: http://seminar.mui.ac.ir