پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان

آبان ۲۶, ۱۳۹۵

همکاران گرامی جراحان ارتوپدی

پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان با عنوان تکنیک های جراحی کم تهاجمی ،۱۶ تا ۱۹ آذرماه با امتیاز بازآموزی برای تمامی شاخه های جراحی همزمان با انتخابات جامعه جراحان ایران شاخه خراسان در بیمارستان قائم مشهد برگزار می گردد.
برنامه ارتوپدی
Techniques in minimal invasive & arthroscopic surgery
با احترام
دکتر ابراهیم زاده، دبیر برنامه

١۵ امتیاز بازاموزی
سایت ثبت نام کنگره:
www.ircme.ir
سایت کنگره جهت ارسال مقالات:
www.iras-khorasan.org

congress-55

پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان

همکاران گرامی جراحان ارتوپدی

پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان با عنوان تکنیک های جراحی کم تهاجمی ،۱۶ تا ۱۹ آذرماه با امتیاز بازآموزی برای تمامی شاخه های جراحی همزمان با انتخابات جامعه جراحان ایران شاخه خراسان در بیمارستان قائم مشهد برگزار می گردد.
برنامه ارتوپدی
Techniques in minimal invasive & arthroscopic surgery
با احترام
دکتر ابراهیم زاده، دبیر برنامه

١۵ امتیاز بازاموزی
سایت ثبت نام کنگره:
www.ircme.ir
سایت کنگره جهت ارسال مقالات:
www.iras-khorasan.org

 

 

congress-55