کنفرانس علمی آذرماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تیر ۲۶, ۱۳۹۷

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۵
( ۱۳:۰۰ – ۱۰:۰۰ )

گرداننده ‌جلسه اطفال: دکتر تقی بغدادی
۱۰:۱۵-۱۰:۰۰ تازه های سندروم کمپارتمان در کودکان سخنرانی: دکتر آرش ملکی

۱۰:۳۰-۱۰:۱۵ ژورنال کلاب سخنران: دکتر شیرین زمانی
Title: Pediatric Nonfracture Acute Compartment Syndrome: A Review of 39 Cases
J Pediatr Orthop _ Volume 36, Number 7, October/November 2016
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ معرفی بیمار سخنرانی: دکتر امیررضا وفایی

گرداننده ‌جلسه ارتوپدی: دکتر روشنک مرادی
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۱:۱۵ پانل: شکستگی های پروگزیمال هومروس
گرداننده: دکتر حمیدرضا اصلانی
اعضاء پانل: دکتر حمیدرضا اصلانی، دکتر مرتضی نخعی، دکتر محمدرضا گیتی
۱۲:۳۰-۱۲:۰۰ معرفی بیمار
۱۲:۴۵-۱۲:۳۰ پذیرایی

 

تصاویر کنفرانس علمی ماهانه آذرماه

 

 

 

 

 

 

برنامه کنفرانس علمی آذرماه ۹۵ انجمن

Pediatric Nonfracture Acute Compartment Syndrome – A Review of 39 Cases

کنفرانس علمی آذرماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

آذر ۱۴, ۱۳۹۵

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۵
( ۱۳:۰۰ – ۱۰:۰۰ )

گرداننده ‌جلسه اطفال: دکتر تقی بغدادی
۱۰:۱۵-۱۰:۰۰ تازه های سندروم کمپارتمان در کودکان سخنرانی: دکتر آرش ملکی

۱۰:۳۰-۱۰:۱۵ ژورنال کلاب سخنران: دکتر شیرین زمانی
Title: Pediatric Nonfracture Acute Compartment Syndrome: A Review of 39 Cases
J Pediatr Orthop _ Volume 36, Number 7, October/November 2016
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ معرفی بیمار سخنرانی: دکتر امیررضا وفایی

گرداننده ‌جلسه ارتوپدی: دکتر روشنک مرادی
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۱:۱۵ پانل: شکستگی های پروگزیمال هومروس
گرداننده: دکتر حمیدرضا اصلانی
اعضاء پانل: دکتر حمیدرضا اصلانی، دکتر مرتضی نخعی، دکتر محمدرضا گیتی
۱۲:۳۰-۱۲:۰۰ معرفی بیمار
۱۲:۴۵-۱۲:۳۰ پذیرایی

 

تصاویر کنفرانس علمی ماهانه آذرماه

 

 

 

 

 

 

برنامه کنفرانس علمی آذرماه ۹۵ انجمن

Pediatric Nonfracture Acute Compartment Syndrome – A Review of 39 Cases