کنفرانس علمی بهمن ماه انجمن

بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

نفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵
( ۸:۰۰ – ۱۳:۰۰ )

گرداننده جلسه شانه : دکتر حمیدرضا اصلانی
۵۰:۸-۳۰:۸ ژورنال کلاب دکتر علیرضا روحانی
۱۰:۹-۵۰:۸ معرفی بیمار دکتر مرتضی نخعی، دکتر محمدرضا گیتی، دکتر حمیدرضا اصلانی
۳۰:۹-۱۰:۹ بحث آزاد: من چگونه شانه یخ زده را درمان میکنم؟
۹:۳۰-۹:۴۵ نمایش فیلم
۹:۴۵-۱۰:۰۰ پذیرایی

گرداننده جلسه اطفال : دکتر سید رامین زرگرباشی
۱۵:۱۰-۰۰:۱۰ ژورنال کلاب سخنران: دکتر محمدکاظم امامی مبیدی
Infantile Blount Disease 10:15-10:30 سخنران: دکتر علیرضا رحیم نیا
Title: Cannulated Lag Screw Fixation of Displaced Lateral Humeral Condyle Fractures Is Associated
With Lower Rates of Open Reduction and Infection Than Pin Fixation
J Pediatr Orthop _ Volume 37, Number 1, January 2017
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ معرفی بیمار

گرداننده جلسه ارتوپدی ارتوپدی : دکتر روشنک مرادی
۱۱:۰۰ -۱۱:۱۵ پذیرایی
عنوان: رویژن استم فمورال
۲۵:۱۱ -۱۵:۱۱ چرا THA ها امروزه fail میشوند? سخنران: دکتر علیرضا امین جواهری
۳۵:۱۱ -۲۵:۱۱ دیفکت های استخوان ران در THA :طبقه بندی و درمان سخنران: دکتر کاوه قرنی زاده
۱۱:۳۵ -۱۱:۴۰ بحث
۵۰:۱۱ -۴۰:۱۱ طبقه بندی شکستگیهای اطراف پروتز در مفصل ران سخنران: دکتر بابک سیاوشی
۰۰:۱۲ -۵۰:۱۱ درمان شکستگیهای اطراف پروتز در مفصل ران سخنران: دکتر مسعود نوروزی
۱۲:۰۰ -۱۲:۰۵ بحث
۱۵:۱۲ -۰۵:۱۲ در آوردن استم فمورال fixed -well :نکتهها و ترفندها سخنران: دکتر محلیشا کاظمی
Femoral Modular Tapered Fluted Stems: 12:15 -12:25
کی و چگونه استفاده کنید؟ سخنران: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
۱۲:۲۵ -۱۲:۳۰ بحث
۳۰:۱۳ -۳۰:۱۲ پانل و معرفی بیمار

گرداننده: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
اعضاء: دکتر منوچهر وحید فرهمندی، دکتر مسعود نوروزی، دکترکریم پیسوده، دکترکاوه قرنیزاده، دکتر علیرضا منافی رائی، دکتر محمدعلی
عنایت اللهی، دکتر سید محمد قریشی

معرفی بیمار: نام پزشک      نام بیمار         سن            علت معرفی
۱             دکتر عکاشه  آقای صادقی
۲             دکتر عکاشه طاهره داوود زاده                مشکل دمبالچه

 

تصاویر کنفرانس: