همکاران گرامی

انتخابات این دوره هیئت مدیره و انجمن جراحان ارتوپدی ایران (یازدهمین دوره) طبق آئین نامه وزارت بهداشت به صورت الکترونیک برگزار گردید.

آخرین اخبار انتخاباتلیست کاندیداهای انتخابات

اخبار مرتبط با یازدهمین انتخابات انجمن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

Posts not found

لیست کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

اطلاعات هر نامزد به همراه برنامه‌های ایشان را در ادامه مشاهده می‌فرمایید:

Posts not found