یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۲ برگزار شد.

برنامه کنگرهتصاویر کنگره