۲۱امین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دی ۲۵, ۱۳۹۵

موضوع: دیدگاه های تازه در ارتوپدی
برگزارکننده: گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۴ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

۲۱امین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دی ۱۸, ۱۳۹۵

موضوع: دیدگاه های تازه در ارتوپدی
برگزارکننده: گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۴ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش