انجمن جراحان ارتوپدی زانو

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکتر محمد رازی
نائب رئیس: آقای دکتر محمود جبل عاملی
دبیر: آقای دکتر سهراب کیهانی
خزانه‌دار: آقای دکتر سهیل مهدی‌پور
بازرس: آقای دکتر حسین بهداد

اعضا

عضو: آقای دکتر کیکاووس حیدریان
علی‌البدل: آقای دکتر فیروز مددی