انجمن جراحان تروماتولوژی ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

دکتر محسن توکلی
دکتر روشنک مرادی
دکتر رضا توکلی دارستانی
دکتر محسن موحدی یگانه
دکتر احسان روحی
دکترسید جواد مرتضوی
دکتر لیلی فرهادی
دکتر پیمان سوفالی
دکتر محمد نصیر نادری