انجمن جراحان دست ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکترعزت اله تبریزیان
نائب رئیس: آقای دکتر فریور لاهیجی
دبیر: آقای دکتر مسعود یاوری
خزانه‌دار: آقای دکتر احسان آراسته خزانه دار

اعضا

عضو: آقای دکتر عزت‌اله فریدون لایقی

اعضای هیأت مدیره
images

دکتر مسعود یاوری / رئیس

dr.masoudyavari@yahoo.com

دکتر فریور عبداله‌زاده لاهیجی / نائب رئیس

farivar.lahiji@gmail.com

دکتر علی دیانت / دبیر

dianatali2000@yahoo.com

دکتر هادی بیک‌پور / خزانه‌دار

hadibeikpour2004@yahoo.com

دکتر محمدعلی اخوت‌پور / عضو

okhovatpour@gmail.com

دکتر بابت شجاعی / بازرس

bshojaie@yahoo.com
هیأت مدیره‌های پیشین
اسامی هیأت مدیره چهارم

دکتر فریور عبداله‌زاده لاهیجی / رئیس

farivar.lahiji@gmail.com

دکتر علی دیانت / نائب رئیس

dianatali2000@yahoo.com

دکتر مسعود یاوری / دبیر

dr.masoudyavari@yahoo.com

دکتر هادی بیک‌پور / خزانه‌دار

hadibeikpour2004@yahoo.com

دکتر رضا شهریار کامرانی / عضو

rz_kamrani@yahoo.com

دکتر محمود فتاحی بافقی / بازرس

fatahi.mahmood@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره سوم

دکتر عزت‌اله تبریزیان / رئیس

e.tabrizian@gmail.com

دکتر فریور عبداله‌زاده لاهیجی / نائب رئیس

farivar.lahiji@gmail.com

دکتر مسعود یاوری / دبیر

dr.masoudyavari@yahoo.com

دکتر احسان آراسته / خزانه‌دار

ehsanar@yahoo.com

دکتر فریدون لایقی / نائب رئیس دوم

layeghi@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره دوم

دکتر فریور عبداله‌زاده لاهیجی / رئیس

farivar.lahiji@gmail.com

دکتر مسعود یاوری / نائب رئیس

dr.masoudyavari@yahoo.com

دکتر فریدون لایقی / دبیر

layeghi@yahoo.com

دکتر محمدعلی حسینیان / خزانه‌دار

hoseinianma30@yahoo.com

دکتر عزت‌اله تبریزیان / نائب رئیس دوم

e.tabrizian@gmail.com
اسامی هیأت مدیره دوم

دکتر عزیز احمدی / رئیس

azizahmadi@yahoo.com

دکتر فریور عبداله‌زاده لاهیجی / نائب رئیس

farivar.lahiji@gmail.com

دکتر محمدعلی حسینیان / دبیر

hoseinianma30@yahoo.com

دکتر علی دیانت / خزانه‌دار

dianatali2000@yahoo.com

دکتر شهرام ناظرانی هوشمند / نائب رئیس دوم

snazeranimd@gmail.com
مؤسس و بنیان‌گذار

مرحوم دکتر سید جمال گوشه