انجمن جراحان ستون فقرات ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکتر سعید صفائی
دبیر: آقای دکتر بهرام مبینی
خزانه‌دار: آقای دکتر مسعود تیرگر فاخری
عضو: آقای دکتر میرمصطفی سادات