انجمن جراحان مفصل ران ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

دکتر داریوش گوران سوادکوهی / رئیس

dariushsavadkoohi@yahoo.com

دکتر مسعود نوروزی / نائب رئیس

norouzi1328@yahoo.com

دکتر سید جواد مرتضوی / دبیر

smjmort@yahoo.com

دکتر منوچهر وحید فرهمندی / خزانه‌دار و رئیس کمیته علمی راهبردی

mvfarahmandi@yahoo.com

دکتر بابک سیاوشی / عضو

dr_siavashi@yahoo.com

دکتر فرامرز قیاقی / عضو

ghiaghimd@gmail.com

دکتر علیرضا منافی / عضو

drmanafi54@yahoo.com

دکتر علیرضا نوری / بازرس

alireza41noori@gmail.com

دکتر علی یگانه / بازرس علی‌البدل

yeganeh471@yahoo.com
اسامی هیأت مدیره از مهر 1393 تا آبان 1397

دکتر منوچهر وحید فرهمندی / رئیس

mvfarahmandi@yahoo.com

دکتر مسعود نوروزی / نائب رئیس و خزانه‌دار

norouzi1328@yahoo.com

دکتر داریوش گوران سوادکوهی / دبیر

dariushsavadkoohi@yahoo.com

دکتر سید محمد جزایری / عضو

دکتر حسین فراهینی / عضو

دکتر بابک سیاوشی / عضو

dr_siavashi@yahoo.com

دکتر مهرداد منصوری / عضو

دکتر سعید یزدان بخش / عضو علی‌البدل

دکتر فرامرز قیاقی / عضو علی‌البدل

ghiaghimd@gmail.com

دکتر محسن کرمی / بازرس

دکتر حسین آزرم / بازرس علی‌البدل

اسامی هیأت مدیره از سال 1392 تا مهر 1393

دکتر مسعود نوروزی / رئیس

norouzi1328@yahoo.com

دکتر منوچهر وحید فرهمندی / نائب رئیس و خزانه‌دار

mvfarahmandi@yahoo.com

دکتر داریوش گوران سوادکوهی / دبیر

dariushsavadkoohi@yahoo.com

دکتر حسین فراهینی / عضو

دکتر بابک سیاوشی / عضو

dr_siavashi@yahoo.com

دکتر مهرداد منصوری / عضو

دکتر سعید یزدان بخش / عضو علی‌البدل

دکتر فرامرز قیاقی / عضو علی‌البدل

ghiaghimd@gmail.com

دکتر محسن کرمی / بازرس

دکتر حسین آزرم / بازرس علی‌البدل

اسامی هیأت مدیره از سال 1388 تا 1392

دکتر داریوش گوران سوادکوهی / رئیس

dariushsavadkoohi@yahoo.com

دکتر سعید یزدان بخش / نائب رئیس و خزانه‌دار

دکتر منوچهر وحید فرهمندی / دبیر

mvfarahmandi@yahoo.com

دکتر مسعود نوروزی / عضو

norouzi1328@yahoo.com

دکتر حسین فراهینی / عضو

دکتر سید محمد جزایری / عضو

دکتر حمیدرضا حسین‌زاده / عضو

دکتر محسن کرمی / بازرس