انجمن جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی ایران

تیر ۲۳, ۱۴۰۲

هیئت مدیره

رئیس: آقای دکتر سام حاجی‌علیلو سامی

نایب رئیس: آقای دکتر خدامراد جمشیدی

اعضا

آقای دکتر حسن انصاری
آقای دکتر محمد قره‌داغی
آقای دکتر ابوالحسن برجیان
آقای دکتر حسین فائزی پور