کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات

دکتر یاسر نژادی

دکتر یاسر نژادی

آبان ۸, ۱۳۹۸
دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکتر محمد علی سازگاری

دکتر محمد علی سازگاری

دکتر سید میر مصطفی سادات

دکتر سید میر مصطفی سادات

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

دکتر عادل ابراهیم پور

دکتر عادل ابراهیم پور