ترومای اطراف زانو و پیشگیری از اشتباهات شایع

Loading Map....

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: 13 دی 1398
04:30 - 07:00

مکان
بیمارستان آتیه

دسته بندی‌ها


نشست علمی و بحث پیرامون آسیبها و شکستگی‌ها واولژنهای اطراف زانو و اداره کمپلیاسیونهای لیگامانی – و ضایعات عصبی باحضور اساتید برجسته:

استاد رازی استاد جبل عاملی و به دبیری استاد دکتر باقری فرد جمعه اینده ۱۳ دی ماه برگزار میگردد.

حضور فعال شما و سخنرانان گرانقدر به پرسشها و ابهامات شما پاسخ خواهد داد.
مکان: بیمارستان آتیه ۸ صبح (با امتیاز باز آموزی)
پوتا POTA

 

دیدگاهتان را بنویسید