اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری

اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ با عنوان رادیوگرافی در ارتوپدی برگزار می‌شود. دبیر سمینار: استاد دکتر عکاشه سخنران: دکتر نظری زاده گروه هدف: متخصصین ارتوپدی، رادیولوژیست‌ها و پزشکان عمومی