صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱ تیرماه ۹۵

صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ 31 تیر 95

صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱/۴/۹۵ اعضای حاضر:  آقایان دکتر فرشید باقری، دکتر رضا شهریار کامرانی، دکتر علی اکبر اسماعیلی جاه، دکتر سهیل مهدیپور، دکتر احمد هاشمیان در ابتدای جلسه اعضا مراتب تاسف و همدردی خود را بابت مصیبت وارده به استاد گرانقدر و عضو کمیته انتخابات انجمن ارتوپدی جناب آقای دکتر شاه […]